Phần mềm tuần tra bảo vệ Wise Eye Guard Patrol PT02

1501

Phần mềm tuần tra bảo vệ Wise Eye Guard Patrol PT01 dùng để kết hợp với các máy tuần tra để hỗ trợ ghi nhật ký thời gian và địa điểm tuần tra của bảo vệ tuần giám sát xung quanh nhà xưởng, văn phòng, công trường xây dựng….

DeviceForm.png (36 KB)

TagForm.png (49 KB)

DownloadForm.png (78 KB)

ExportTimeForm.png (106 KB)

ReportExcel.jpg (244 KB)