Tải về

Tên tài liệu Ngày đăng Lượt tải Tải về
Phần mềm chấm công Wise Eye Mix 3 25/08/2020 5353
Phần mềm máy chấm công Wise Eye On39 Plus mới nhất 23/12/2019 9575
Phần mềm chấm công Wise Eye V5.1 | Mới nhất 25/09/2019 2447
Script SQL dữ liệu Wise Eye On39 29/09/2019 1636
Driver Microsoft.ACE.OLEDB.12.0 (32bits) | Hỗ trợ nhập tên từ Excel (.xls) 12/10/2019 738
Script SQL dữ liệu Wise Eye ITS 06/11/2019 547
DriverFPReader_5.3.0.26 29/09/2019 665
Script SQL dữ liệu Wise Eye On 39 Plus 04/12/2019 779
Phần mềm chấm công Wise Eye TAPusher 86 28/11/2020 229