Tải về

Tên tài liệu Ngày đăng Lượt tải Tải về
Phần mềm chấm công Wise Eye On39 | Mới nhất 17/07/2019 1582
Phần mềm chấm công Wise Eye V5.1 | Mới nhất 25/09/2019 286
DriverFPReader_5.3.0.26 29/09/2019 54
Script SQL dữ liệu Wise Eye On39 29/09/2019 129
Driver Microsoft.ACE.OLEDB.12.0 (32bits) | Hỗ trợ nhập tên từ Excel (.xls) 12/10/2019 67
Script SQL dữ liệu Wise Eye ITS 06/11/2019 18