V.Đăng ký FireWall cho phần mềm


Đăng ký FireWall cho phần mềm


Để đăng ký FireWall cho phần mềm các bạn làm như sau:

Vào (1) Kết nối trực tuyến(online) =? bấm đăng ký Firewall