VI.Đăng ký máy chấm công


Đăng ký máy chấm công


Vào (1) Kết nối trực tuyến(online) =>(2) Quản lý máy chấm công =>(3) Chọn máy cần đăng ký => (4) Nhập tên máy => (5) Bấm cập nhật => (6) Bấm cập nhật đăng ký qua mạng

=> Hiện thông báo đăng ký thành công

=> Hiện tên máy và tình trạng máy đã được đăng ký