VIII.Sửa giờ chấm công của nhân viên


Sửa giờ chấm công của nhân viên


  • Bước 1: Vào tab Chấm Công
  • Bước 2: Chọn sửa giờ chấm công
  • Bước 3: Chọn bộ phận
  • Bước 4: Chọn nhân viên cần sửa giờ
  • Bước 5: Chọn ngày cần sửa giờ
  • Bước 6: Chọn giờ cần sửa
  • Bước 7: Bấm sửa
  • Bước 8: Nhập giờ muốn sửa
  • Bước 9: Bấm Đồng Ý để hoàn thành bước sửa giờ cho nhân viên