VII.Tải dữ liệu về phần mềm


Tải dữ liệu về phần mềm

* Mặc định khi máy chấm công kết nối online thành công thì dữ nhân viên , vân tay , khuôn mặt , chấm công sẽ tự động tải về theo thời gian thực


1.Lệnh cập nhật dữ liệu

Vào Kết nối trực tuyến(online) => chọn máy cần tải dữ liệu => chọn Tab Lệnh cập nhật dữ liệu : cần tải dữ liệu nào thì bấm vào mục đó

2.Lệnh xóa dữ liệu

Vào Kết nối trực tuyến(online) => chọn máy cần xóa dữ liệu => chọn Tab Lệnh xóa : cần xóa dữ liệu nào thì bấm vào mục đó

3.Lệnh điều khiển

Vào Kết nối trực tuyến(online) => chọn máy cần điều khiển => chọn Tab Lệnh điều khiển : cần điều khiển mục nào thì bấm vào mục đó