VII.Thêm giờ chấm công cho nhân viên


Thêm giờ chấm công cho nhân viên


  • Bước 1: Vào tab Chấm Công
  • Bước 2: Chọn sửa giờ chấm công
  • Bước 3: Chọn bộ phận
  • Bước 4: Chọn nhân viên cần thêm giờ
  • Bước 5: Chọn ngày thêm giờ
  • Bước 6: Bấm thêm
  • Bước 7: Tick vào giờ loại giờ cần thêm
  • Bước 8: Nhập giờ muốn thêm
  • Bước 9: Bấm Đồng Ý để hoàn thành bước thêm giờ cho nhân viên
  • Bước 10: Sau khi thêm giờ thành công , giờ chấm công sẽ hiện ra