VI.Khai báo vắng cho nhân viên


Khai báo vắng cho nhân viên


  • Bước 1: Vào tab Chấm Công
  • Bước 2: Chọn Chấm công vắng
  • Bước 3: Chọn phòng ban
  • Bước 4: Chọn nhân viên
  • Bước 5: Chọn năm và tháng
  • Bước 6: Chọn ngày
  • Bước 7: Chọn loại vắng
  • Bước 8: Chọn ca làm việc vắng
  • Bước 9: Bấm thoát để hoàn thành khai báo vắng
  • Bước 10: Khi khai báo thành công sẽ hiển thị ra