V.Xóa nhân viên trên máy chấm công


Xóa nhân viên trên máy chấm công


  • Vào tab Thiết bị
  • Chọn tải nhân viên lên máy chấm công
  • Chọn phòng ban
  • Tick vào nhân viên cần xóa

  • Bấm chọn máy và xóa nhân viên
  • Tick vào máy chấm công
  • Bấm Thực hiện
  • Bấm đồng ý
  • Khi xóa thành công nhân viên sẽ hiện ra thông báo như trên